LPGA Statūti

BIEDRĪBAS ,, LATVIJAS PROFESIONĀLO GIDU ASOCIĀCIJA’’ STATŪTI

Apstiprināti: biedrības “LATVIJAS PROFESIONĀLO GIDU ASOCIĀCIJA’’ kopsapulcē 2016. gada 27. novembrī.

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS PROFESIONĀLO GIDU ASOCIĀCIJA’’ (saīsināts nosaukums LPGA), turpmāk tekstā „ Biedrība”.

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Apvienot Latvijas Republikas tūristu gidus, koordinēt darbību un aizstāvēt to intereses;
2.1.2. Veicināt profesionālo tūristu gidu sagatavošanu un kvalifikācijas celšanu;
2.1.3. Izveidot un uzturēt informācijas datu bāzi par biedrības profesionālo gidu piedāvājumu;
2.1.4.Veicināt Biedrības iestāšanos radnieciskās starptautiskās gidu apvienībās.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

 

6. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta pēc valdes ieskatiem, bet ne retāk kā reizi 3 gados.
6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

7. nodaļa. Izpildinstitūcija.

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
7.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
7.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.
7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
7.5. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem.
7.6. Lai saglabātu pēctecību, ik pēc trim gadiem tiek pārvēlēti 2 valdes locekļi.

 

8. nodaļa. Revidents.

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
sapulce uz 3 gadiem.
8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
8.3. Revidents:
8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

9. nodaļa. Biedru nauda

9.1. Stājoties Biedrībā tiek iekasēta iestāšanās nauda 10 EUR apmērā.
Sākot ar 2017. gada 1. janvāri Biedrības biedri maksā biedru naudu par gadu 40 EUR apmērā, maksājumu veicot ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1. aprīlim.