LPGA Biedru uzņemšanas kārtība

LPGA_logo

LATVIJAS PROFESIONĀLO GIDU ASOCIĀCIJAS BIEDRU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Apstiprināts LPGA valdes sēdē 29/01/2017

Valdes sēdes protokols 04/2017

Saskaņā ar Biedrības Statūtu 4.1.punktu Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu.

Saskaņā ar Biedrības Statūtu 4.2.punktu lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem valde ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Lai valde uzsāktu jautājuma izskatīšanu par biedra uzņemšanu kandidātam, tam ir jāiesniedz šādus dokumentus:
- motivācijas rakstu un iesniegums (iespējams nosūtīt uz Biedrības e-pastu  ) ar lūgumu uzņemt Biedrībā;
- CV (obligāti gida darbības apraksts);
- digitālo fotouzņēmumu (nosūtams uz Biedrības e-pastu  );
- vismaz vienu rekomendāciju no Biedrības aktīva biedra (t.i. Biedrības biedrs iesnieguma pieteikuma iesniegšanas brīdī).

Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas valde nosūta kandidātam Biedrības statūtu kopiju un rīko valdes sēdi, uz kuru tiek aicināts pats pieteicējs sava viedokļa izteikšanai un savas vēlmes iestāties Biedrībā pamatošanai. Ja pieteicējs nav ieradies uz valdes sēdi, tad valde lemj par kandidāta uzņemšanu, balstoties uz tiem dokumentiem un informāciju, kas ir valdes rīcībā.

Vienas nedēļas laikā no valdes sēdes dienas valde rakstiski (nosūtot informāciju uz kandidāta pieteikumā ierakstīto e-pasta adresi) nosūta kandidātam motivēto lēmumu.

Ja valde pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu, tad biedram viena mēneša laikā ir jāiemaksā Biedrības Statūtos noteikto iestāšanās maksu un biedru maksu par to gadu, kurā biedrs ir iestājies Biedrībā. Viena mēneša laikā no samaksas saņemšanas biedram tiek izsniegta attiecīga apliecība.
Ja valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt Biedrībā, attiecīgs pieteicējs ir tiesīgs rakstiskā veidā iesniegt attiecīgo pārsūdzību Biedrības biedru kopsapulcei Biedrības Statūtu 4.3.punktā noteiktajā kārtībā. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un kopsapulces lēmums ir galīgs.